Regulamin korzystania z serwisu

1. DEFINICJE

1.1. Wyrażenia użyte w niniejszym dokumencie otrzymują następujące znaczenie:

adTukti:

adTukti Sp. z o.o.
Władysławów 3
97-512 Kodrąb
NIP: 7722416512
REGON: 381030141
e-mail: pomoc@adtukti.pl

Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000744651, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Regulamin - niniejszy dokument.

System - system informatyczny udostępniany w postaci serwisów internetowych dostępnych poprzez przeglądarki internetowe, działających na komputerach stacjonarnych oraz urządzeniach mobilnych pod adresami https://www.adtukti.pl oraz https://www.tukti.pl;

Tukti - serwis internetowy działający pod adresem https://www.tukti.pl, prezentujący produkty ze Sklepów internetowych lub reklamy Reklamodawców.

Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z Systemu i zaakceptowała niniejszy Regulamin.

Konto - konto Użytkownika umożliwiające korzystanie z usług w serwisach https://www.adtukti.pl oraz https://www.tukti.pl, przypisane jednemu Użytkownikowi, zawierające informacje o zdarzeniach związanych z emisją reklam, ilością transakcji, wysokością zgromadzonych środków. Konto umożliwia Użytkownikowi jednoczesne przyjmowanie roli Reklamodawcy, Wydawcy, Partnera oraz Kupującego.

Reklamodawca lub Użytkownik w roli Reklamodawcy - każda zarejestrowana osoba fizyczna lub prawna zlecająca emisję reklamy w Systemie.

Sklep - sklep internetowy Reklamodawcy, który w ramach współpracy z adTukti udostępnia produkty w formie pliku produktowego w celu zamieszczenia ich w Tukti lub wyświetlania na stronach Wydawców.

Plik produktowy - plik w formacie XML zawierający produkty ze sklepu internetowego Reklamodawcy, ich opisy, zdjęcia, adresy, ceny, informacje o dostępności oraz stany magazynowe.

Przekierowanie - pojedyncza akcja polegająca na kliknięciu przez Użytkownika w reklamę, link reklamowy, produkt prezentowany w Tukti.

Ważne przekierowanie - to takie, które nie zostało dokonane za pomocą nieuczciwej metody generowania Przekierowań lub na skutek technik nieuczciwego wyświetlania reklam np.: powtarzania manualnego kliknięć lub wyświetleń, stosowania narzędzi do automatycznego generowania kliknięć lub wyświetleń, stosowania tekstów zachęcających do kliknięcia w reklamy lub Linki reklamowe, stosowania „latającego okna”, dodawania własnych elementów strony sugerujących wyłączenie reklam (np. krzyżyk uciekający lub nieklikalny), wyświetlania reklam, tak aby przesuwała się zawartość witryny (np. pole formularza), w obrębie której to Użytkownik w danym momencie dokonuje kliknięcia, stosowania słabo widocznego, spodziewanego w danym miejscu przycisku lub innego elementu witryny mającego wykonać ważną akcję (np. download) i wyświetlania w tym miejscu reklam. O ważności przekierowania decyduje adTukti.

Wydawca lub Użytkownik w roli Wydawcy - każda osoba fizyczna lub prawna, która w ramach Systemu adTukti udostępnia powierzchnię należącej do niej strony internetowej w celu emisji na niej reklam przez adTukti lub posługująca się linkami reklamowymi przekierowującymi Użytkowników do Tukti. Wydawca musi posiadać tytuł prawny do dysponowania stroną internetową zgłoszoną w Systemie adTukti przez cały okres trwania Umowy.

Link reklamowy - odsyłacz do strony Tukti, zawierający unikalny identyfikator Wydawcy, na podstawie którego adTukti nalicza prowizję dla Wydawcy za zrealizowaną przez Kupującego transakcję. adTukti nie wprowadza żadnych ograniczeń w sposobie wykorzystywania tego linku przez Wydawcę.

Boks reklamowy - jednostka reklamowa, obszar na stronie internetowej Wydawcy, prezentujący produkty lub usługi Reklamodawcy. Może zawierać tytuł, opis, grafikę, oraz odsyłacz do strony internetowej Reklamodawcy.

CPC – (Cost Per Click – koszt za kliknięcie) model rozliczeń pomiędzy Systemem adTukti a Użytkownikiem, polegający na pobieraniu lub przyznawaniu stałej kwoty (lub wartości procentowej od stałej kwoty) za zarejestrowanie Ważnego przekierowania do sklepu internetowego lub serwisu Reklamodawcy w wyniku kliknięcia w reklamę lub produkt Reklamodawcy w boksie reklamowym adTukti lub kliknięciem w reklamę lub produkt w Tukti.

CPS - (Cost Per Sale – prowizja od sprzedaży) model rozliczeń pomiędzy Systemem adTukti a Użytkownikiem, polegający na pobieraniu lub przyznawaniu kwoty w wysokości wartości procentowej kwoty zarejestrowanej i zatwierdzonej transakcji sprzedaży w sklepie internetowym lub serwisie Reklamodawcy, poprzedzonym kliknięciem w reklamę lub produkt Reklamodawcy w boksie reklamowym adTukti lub kliknięciem w reklamę lub produkt w Tukti.

CPA/CPL - (Cost Per Action / Cost Per Lead – prowizja od wykonanej akcji) model rozliczeń pomiędzy Systemem adTukti a Użytkownikiem, polegający na pobieraniu lub przyznawaniu stałej kwoty (lub wartości procentowej od stałej kwoty) zarejestrowanej i zatwierdzonej transakcji, polegającej na ustalonym przez Reklamodawcę działaniu (np. wypełnieniu formularza, rejestracji użytkownika), poprzedzonym kliknięciem w reklamę lub produkt Reklamodawcy w boksie reklamowym adTukti lub kliknięciem w reklamę lub produkt w Tukti.

Partner lub Użytkownik w roli Partnera - każda osoba fizyczna lub prawna, która w ramach Systemu adTukti za pomocą linku polecającego poleca nowych Użytkowników (Reklamodawców lub Wydawców) i w ten sposób gromadzi środki w postaci prowizji od wpłat poleconych Reklamodawców lub zarobków poleconych Wydawców.

Link polecający - odsyłacz do formularza rejestracji konta na stronie adTukti, zawierający unikalny identyfikator Użytkownika polecającego, na podstawie którego adTukti przypisuje Użytkownika jako Użytkownika polecającego dla nowego Użytkownika, który utworzy konto.

Kupujący lub Użytkownik w roli Kupującego - każda osoba fizyczna lub prawna, posiadająca konto w Systemie adTukti, która dokonuje transakcji zakupu w sklepie internetowym Reklamodawcy, poprzedzonej wcześniejszym przekierowaniem do Sklepu przez reklamę produktów lub usług Reklamodawcy na stronie Wydawcy lub na stronie Tukti.

Transakcja – każde zdarzenie polegające na przekierowaniu lub zakupie produktów w sklepie internetowym Reklamodawcy (transakcja zakupu), zarejestrowane w bazie danych Systemu adTukti, stanowiące podstawę rozliczeń z Użytkownikami. Transakcje mogą być rozliczane w modelu CPC, CPA/CPL lub CPS.

Zatwierdzenie transakcji – zdarzenie polegające na uznaniu transakcji zakupu za zrealizowaną przez sklep internetowy, w którym zakup został dokonany (przez Reklamodawcę). Jeżeli Reklamodawca nie dokona zatwierdzenia lub odrzucenia transakcji, transakcja zostaje automatycznie zatwierdzona po upływie ustawionego przez Reklamodawcę czasu zatwierdzania transakcji (natychmiast, po 30 lub po 60 dniach). Transakcje rozliczane w CPC (płatność za kliknięcie) są automatycznie zatwierdzane w momencie ich zarejestrowania. Zatwierdzenie transakcji powoduje rozliczenie środków na kontach Użytkowników biorących udział w transakcji.

Odrzucenie transakcji – zdarzenie polegające na uznaniu transakcji zakupu za niezrealizowaną przez sklep internetowy, w którym zakup został dokonany (przez Reklamodawcę). Najczęstszym powodem odrzucenia transakcji jest zwrot produktów przez Kupującego. Jeżeli Reklamodawca nie dokona odrzucenia transakcji, transakcja zostaje automatycznie zatwierdzona po upływie ustawionego przez Reklamodawcę czasu zatwierdzania transakcji (natychmiast, po 30 lub po 60 dniach). Kupujący ma prawo wnieść sprzeciw wobec odrzucenia transakcji przez Sklep. Rozstrzygnięciem sytuacji spornych zajmuje się adTukti.

Cashback – zwrot za zakupy, program nagradzania Kupujących za zakupy w sklepach internetowych Reklamodawców.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. adTukti oferuje swoje usługi na stronach internetowych pod adresami https://www.adtukti.pl oraz https://www.tukti.pl. Oba serwisy stanowią własność i integralną część systemu informatycznego adTukti.

2.2. Na stronie internetowej https://www.adtukti.pl adTukti oferuje usługi pośrednictwa reklamowego w internecie, a w szczególności: dla Reklamodawców możliwość dodawania reklam wyświetlanych na stronach internetowych osób trzecich, dla Wydawców (właścicieli stron internetowych) możliwość zarabiania na wyświetlaniu reklam, dla Wydawców (nie posiadających strony internetowej) możliwość zarabiania ma polecaniu strony Tukti za pośrednictwem Linku reklamowego, dla Partnerów (osób biorących udział w programie partnerskim) możliwość zarabiania na polecaniu nowych Użytkowników, dla Kupujących (dla osób robiących zakupy) w sklepach internetowych Reklamodawców możliwość zarabiania (gromadzenia Cashback-u). adTukti rozlicza się z Użytkownikami w modelach CPC (koszt za kliknięcie), CPA/CPL (koszt za wykonanie akcji) lub CPS (koszt za zakup).

2.3. Na stronie internetowej https://www.tukti.pl adTukti oferuje bezpłatne informacje dotyczące produktów oferowanych przez Reklamodawców. adTukti nie jest sprzedawcą, dostarcza jedynie informacji Użytkownikom o produktach i usługach oferowanych przez Reklamodawców. Dostarczona informacja o produkcie nie stanowi prawnie wiążącej oferty od adTukti. Korzystanie z Tukti przez Użytkownika nie powoduje jakiejkolwiek prawnie wiążącej umowy pomiędzy Użytkownikiem a adTukti dotyczącej wyświetlanych produktów. W szczególności, nie będą zawierane, ani negocjowane, żadne umowy odnośnie zakupu prezentowanych produktów lub usług, pomiędzy Użytkownikiem a adTukti. Umowy te mogą być zawierane wyłącznie pomiędzy Użytkownikiem a Reklamodawcą.

W przypadku zainteresowania kupnem danego produktu, Użytkownik zostanie bezpośrednio przekierowany z Tukti do sklepu Reklamodawcy, który ten produkt oferuje. Przed dokonaniem zakupu Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia wszystkich istotnych informacji dotyczących zakupu i aktualności tych informacji w sklepie Reklamodawcy. adTukti nie odpowiada za treść ofert prezentowanych przez sprzedawców, a także za przebieg ewentualnych transakcji kupna. adTukti nie odpowiada za niedostarczone przesyłki, opóźnienia w dostawie, czy niewywiązywanie się z umów Reklamodawców z Użytkownikami.

Nazwy firm, logotypy, nazwy produktów zamieszczone w Tukti mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm, producentów lub Reklamodawców. Zawarte informacje o produktach przeznaczone są wyłącznie do prywatnego użytku i nie mogą być wykorzystywane do celów innych niż cele prywatne. Zabrania się Użytkownikowi wykorzystywania, ujawniania i przetwarzania tych informacji do celów innych niż cele prywatne. Drukowanie informacji o produkcie dozwolone jest tylko do użytku prywatnego.

Wszystkie ceny podane w Tukti są cenami podanymi w polskich złotych (PLN), nawet jeśli na stronie sklepu Reklamodawcy podano ceny w innej walucie.

adTukti nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność, rzetelność i/lub jakość udostępnianych informacji. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za rodzaj, ilość i jakość produktów, usług i informacji oferowanych lub świadczonych przez sprzedawcę, do którego Użytkownik jest odsyłany np. poprzez tak zwane linki reklamowe. Ponadto, adTukti nie ponosi odpowiedzialności za produkty i usługi, które są wyświetlane w Tukti, i czy mogą one zostać zakupione lub uzyskane od sprzedającego na podstawie określonych warunków.

2.4. Serwisy adTukti i strony internetowe prowadzone przez Reklamodawców lub Wydawców, są zupełnie od siebie niezależne. adTukti nie bierze odpowiedzialności za wygląd (graficzny i tekstowy) lub stan techniczny stron internetowych Reklamodawców lub Wydawców oraz oferowanych lub nieoferowanych przez nich produktów, usług lub informacji.

2.5. adTukti zastrzega sobie prawo do zaprzestania, na czas nieokreślony lub całkowicie, publikowania na stronie internetowej, a także zastrzega sobie prawo do zmiany, korekty i usuwania części stron lub całej usługi on-line bez uprzedniego powiadomienia.

2.6. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisów adTukti i Tukti.pl.

2.7. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronach internetowych serwisów adTukti.pl oraz Tukti.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na dowolnym nośniku.

2.8. Akceptacja Regulaminu oznacza, że Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2.9. Umowa o treści wynikającej z postanowień Regulaminu zostaje zawarta w chwili dokonania przez Użytkownika rejestracji w serwisie adTukti i potwierdzenia rejestracji kliknięciem w link aktywacyjny, który został wysłany na podany przez Użytkownika przy rejestracji adres e-mail lub w momencie zalogowania się Użytkownika poprzez jeden z dostępnych mechanizmów logowania serwisów społecznościowych (logowanie poprzez Facebook, Google+, LinkedIn, Twitter, Microsoft Live). Oferta adTukti może być przyjęta jedynie bez zastrzeżeń.

3. ZAWARCIE UMOWY, PRZEDMIOT UMOWY I JEJ ROZWIĄZANIE

3.1. Współpraca w ramach Systemu adTukti odbywa się pomiędzy adTukti a Użytkownikiem w roli Wydawcy, Reklamodawcy, Partnera lub Kupującego. Użytkownik może funkcjonować tylko w jednej roli, w wybranych rolach lub we wszystkich rolach jednocześnie.

3.2. adTukti przechowuje wszelkie oświadczenia Użytkowników, związane z zawarciem umowy. Użytkownik zobowiązuje się do aktualizowania swoich danych dostępnych po zalogowaniu do Systemu celem utrzymania ich zgodności ze stanem faktycznym i prawnym, w szczególności adresu poczty elektronicznej przeznaczonego do komunikacji i składnia oświadczeń stron związanych z wykonywaniem umowy. Wszelkie konsekwencje związane z niedopełnieniem powyższego obowiązku obciążają Użytkownika. W przypadku, gdy adres poczty elektronicznej przeznaczony do komunikacji i składania oświadczeń Użytkownikowi okaże się być nieaktualny, Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone adTukti z powodu niemożliwości złożenia Użytkownikowi skutecznego oświadczenia.

3.3. Zmiana formy prawnej (a w przypadku osób fizycznych uzyskanie statusu przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności lub osobowości prawnej) Użytkownika wiąże się z zamknięciem aktualnego konta i wymaga ponownej rejestracji w Systemie adTukti, a co za tym idzie zawarciem nowej umowy.

3.4. Za naruszenie praw Regulaminu odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik i jeśli z tego tytułu dojdzie do postępowania sądowego, to Użytkownik zwróci adTukti w całości poniesione przez nią koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych odszkodowań.

3.5. W celu podjęcia współpracy w ramach Systemu adTukti należy:

a) zapoznać się z regulaminem oraz z informacjami dostępnymi w serwisach adTukti,

b) zarejestrować konto z wykorzystaniem swojego adresu e-mail lub utworzyć konto za pośrednictwem jednego z serwisów społecznościowych.

Dane i oświadczenia na koncie Użytkownika powinny:
- dotyczyć wyłącznie osoby / podmiotu, który chce zawrzeć Umowę;
- być podane / złożone jedynie przez osobę uprawnioną do działania w imieniu podmiotu, którego dane dotyczą / podmiotu składającego określone oświadczenia;
- być zgodne z prawdą. Za zgodność ze stanem faktycznym i prawnym wszelkich danych dostępnych na koncie Użytkownika odpowiada wyłącznie Użytkownik.

c) kliknąć w link aktywacyjny przesłany w wiadomości e-mail na adres podany podczas rejestracji.

3.6. Zarówno Użytkownik jak i adTukti może rozwiązać Umowę w dowolnym momencie bez podania przyczyny. Użytkownik musi powiadomić adTukti o chęci rezygnacji poprzez formularz kontaktowy.

3.7. Przedmiotem współpracy adTukti i Użytkownika w roli Wydawcy jest dzierżawa przez adTukti od Wydawcy powierzchni na jego stronie internetowej w celu umieszczania na tej powierzchni boksów reklamowych adTukti lub/i posługiwanie się przez Wydawcę linkami reklamowymi adTukti.

3.8. Użytkownik w roli Wydawcy, który posiada stronę internetową, zezwala na używanie i czerpanie korzyści przez adTukti z powierzchni reklamowej na swojej stronie internetowej od momentu dodania adresu strony w Systemie i umieszczenia wymaganych kodów wyświetlających boksy reklamowe na stronie.

3.9. Użytkownik w roli Wydawcy oświadcza, że strony na których są wyświetlane boksy reklamowe adTukti lub zamieszczane linki reklamowe nie zawierają treści:

a) rasistowskich, faszystowskich, propagujących przemoc, wzywających do nienawiści na tle religijnym, rasowym lub wyznaniowym,

b) naruszających (lub zachęcających do tego) prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,

c) związanych ze sprzedażą lub promocją alkoholi, tytoniu, leków na receptę, produktów podrobionych,

d) które są nielegalne, promują nielegalne czyny, naruszają prawa innych osób lub propagują treści uznawane powszechnie za naganne moralnie oraz naruszające obowiązujący porządek prawny lub etykietę.

3.10. Jeżeli w dowolnym momencie na jednej ze stron Użytkownika w roli Wydawcy łamane są postanowienia Regulaminu, to strona taka może zostać usunięta z Systemu, a zgromadzone środki mogą zostać odjęte od stanu konta Użytkownika.

3.11. Użytkownik w roli Wydawcy w przypadku rozwiązania umowy jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia ze swojej strony internetowej wszystkich kodów wyświetlających boksy reklamowe; samo usunięcie kodów na stronie internetowej nie powoduje rozwiązania umowy.

3.12. Przedmiotem współpracy adTukti i Użytkownika w roli Reklamodawcy jest obsługa kampanii reklamowych Reklamodawcy, wyświetlanie reklam utworzonych w Systemie przez Reklamodawcę na stronach Wydawców, promowanie produktów ze sklepu internetowego (plików produktowych) Reklamodawcy w serwisie Tukti i boksach reklamowych, a także pośrednictwo w sprzedaży oferowanych przez Reklamodawcę produktów i usług.

3.13. Użytkownik w roli Reklamodawcy oświadcza, że utworzone przez niego w Systemie reklamy i produkty z plików produktowych wyświetlane w Tukti nie zawierają treści:

a) rasistowskich, faszystowskich, propagujących przemoc, wzywających do nienawiści na tle religijnym, rasowym lub wyznaniowym,

b) naruszających (lub zachęcających do tego) prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,

c) związane ze sprzedażą lub promocją alkoholi, tytoniu, leków na receptę, produktów podrobionych,

d) które są nielegalne, promują nielegalne czyny, naruszają prawa innych osób lub propagują treści uznawane powszechnie za naganne moralnie oraz naruszające obowiązujący porządek prawny lub etykietę.

3.14. Użytkownik w roli Reklamodawcy rozliczający się w modelu CPS zobowiązany jest do wklejenia kodu zliczającego transakcje na stronie z potwierdzeniem złożenia zamówienia lub z potwierdzeniem wykonania akcji zgodnie z instrukcją instalacji zawartą w panelu administracyjnym konta Użytkownika. Dopiero po wklejeniu kodu zliczającego i potwierdzeniu przez System jego instalacji, adTukti rozpocznie wyświetlanie reklam lub produktów Użytkownika. Usuwanie kodu zliczającego transakcje w trakcie trwania współpracy jest zabronione i może doprowadzić do zawieszenia wyświetlania reklam lub produktów, zawieszenia lub trwałego usunięcia konta Użytkownika oraz dochodzenia przez adTukti odszkodowania od Użytkownika tytułem poniesionych strat.

3.15. Przedmiotem współpracy adTukti i Użytkownika w roli Partnera jest polecanie przez Użytkownika nowych Użytkowników w Systemie adTukti za pomocą linków polecających.

3.16. Przedmiotem współpracy adTukti i Użytkownika w roli Kupującego jest gromadzenie przez Kupującego w programie Cashback.

3.17. Wyłącznym źródłem zobowiązań adTukti jest Regulamin. Wszelkie inne informacje, niezależnie od źródeł ich pochodzenia i miejsca publikacji, nie są wiążące dla adTukti.

3.18. adTukti stara się stale zapewnić technicznie swobodny i niezakłócony przepływ danych w Systemie, jednakże adTukti nie ma wpływu na jakość, dostępność oraz sposób działania usług internetowych osób trzecich, a w szczególności sklepów internetowych i serwisów Reklamodawców, do których adTukti przekierowuje.

3.19. W przypadku wystąpienia problemów technicznych, adTukti zastrzega sobie prawo do swobodnego dobierania czasu na rozwiązanie takich problemów.

4. PLIKI PRODUKTOWE

4.1. Użytkownik w roli Reklamodawcy, który chce zamieścić produkty ze swojego sklepu internetowego w serwisie Tukti zobowiązany jest do udostępnienia pliku produktowego w formacie XML zgodnie z wybraną w ustawieniach pliku produktowego strukturą danych, zawierającego dane produktów.

4.2. Użytkownik w roli Reklamodawcy oświadcza, że dane produktów udostępniane przez niego w plikach produktowych będą odświeżane przynajmniej raz na dobę.

4.3. System adTukti pobierze plik produktowy przynajmniej raz na dobę z wskazanego przez Reklamodawcę adresu i przeprowadzi aktualizację danych produktów w serwisie Tukti.

4.4. Produkty z pliku produktowego zaczną się wyświetlać w serwisie Tukti dopiero po przyporządkowaniu produktów do właściwych kategorii w Tukti. adTukti oświadcza, że dołoży wszelkich starań, aby produkty z plików produktowych Reklamodawcy przyporządkować do odpowiednich kategorii produktów w serwisie Tukti w jak najkrótszym czasie.

4.5. Użytkownik w roli Reklamodawcy oświadcza, że dołoży wszelkich starań, aby produkty z plików produktowych zachowywały wysoką jakość i rzetelność opisów oraz danych produktów.

4.6. adTukti oświadcza, że na listach produktów oraz w wynikach wyszukiwania w serwisie Tukti promuje produkty ze zdjęciami produktów na białym tle.

4.7. adTukti oświadcza, że na listach produktów i w wynikach wyszukiwania w serwisie Tukti oraz w boksach reklamowych promuje produkty z najwyższymi stawkami CPS. Reklamodawca może zwiększyć w Systemie stawkę CPS za zakup produktu lub dodać dodatkowe rozliczenie w modelu CPC, co dodatkowo podniesie pozycję produktów na listach produktów, w wynikach wyszukiwania oraz w boksach reklamowych. adTukti może dodatkowo promować produkty, które nie mają ustawionego dodatkowego rozliczenia w CPC lub wyższych niż domyślne stawek CPS, w różnych miejscach swoich serwisów lub boksach reklamowych.

4.8. Podstawowym (wymaganym) sposobem rozliczeń dla plików produktowych jest model CPS. Z konta Reklamodawcy po zatwierdzeniu transakcji zakupu pobierana jest prowizja za sprzedaż produktów za pośrednictwem adTukti w wysokości określonej w Systemie.

4.9. Użytkownik może zlecić dodatkową aktualizację pliku produktowego lub zdjęć produktów z pliku produktowego. System adTukti pobierze wtedy opłatę z konta Użytkownika w wysokości podanej w panelu administracyjnym za każdy produkt znajdujący się w pliku produktowym (całkowita opłata = opłata jednostkowa za każdy produkt * ilość produktów w pliku produktowym).

5. CASHBACK

5.1. Cashback przyznawany jest Użytkownikom w roli Kupującego za zakup produktów lub usług w sklepie internetowym Reklamodawcy.

5.2. Kwota Cashback-u zależy od ceny zakupionego produktu lub usługi i znajduje się w informacjach dołączonych do produktu lub usługi.

5.3. Cashback zostanie doliczony do konta Użytkownika w adTukti po potwierdzeniu nabycia produktów lub usług objętych programem Cashback i zatwierdzeniu transakcji zakupu przez sklep internetowy, w którym zakup został dokonany. W przypadku zwrotu produktu lub rezygnacji z usługi przez Kupującego, Cashback nie zostanie doliczony do konta Kupującego.

5.4. Cashback jest opłacany ze środków adTukti i stanowi wynagrodzenie za weryfikację czy transakcja zakupowa przebiegła w sposób właściwy, tj, czy transakcja przebiegła bez zwrotu zakupionego towaru.

5.5. Cashback nie może być sprzedawany, przenoszony ani zbywany w inny sposób, w szczególności pomiędzy różnymi kontami należącymi do różnych Użytkowników.

5.6. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania wypłaty zgromadzonego na koncie Cashback-u w całości lub części przelewem na podany przez niego numer rachunku bankowego lub adres konta PayPal, którego jest on posiadaczem.

5.7. Uczestnik nie jest zobowiązany do wypłaty całej kwoty zgromadzonego Cashback-u w jednej wypłacie na swój numer rachunku bankowego lub konto PayPal.

5.8. Aby Cashback został doliczony do konta Kupującego musi on przed dokonaniem zakupu zalogować się w serwisie Tukti. W przeciwnym wypadku Cashback nie zostanie naliczony.

5.9. adTukti zastrzega, że w przypadku korzystania przez Kupującego z programów blokujących wyświetlanie reklam na stronie Tukti lub na stronie sklepu internetowego, w którym dokonano zakupu, Cashback może zostać nie naliczony lub zostanie naliczony nieprawidłowo.

6. WYNAGRODZENIE, PODATKI

6.1. Statystyki generowane w Systemie adTukti, a dotyczące emisji, klikalności, transakcji oraz osiągniętych zysków, są jedyną podstawą dokonywania rozliczeń z Użytkownikami.

6.2. Wszystkie kwoty prezentowane w Systemie adTukti są kwotami brutto.

6.3. Środki wpłacone przez Użytkownika na poczet prowadzenia kampanii reklamowej nie podlegają zwrotowi.

6.4. W przypadku ujemnego lub zerowego stanu konta Użytkownika, adTukti zastrzega sobie prawo do blokady dostępu do usług płatnych, a w szczególności do zablokowania wyświetlania produktów w serwisie Tukti i boksach reklamowych.

6.5. Warunkami uzyskania możliwości wypłaty zgromadzonych środków są:

a) zgromadzenie środków w wysokości minimum 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100),

b) wczytanie kserokopii (skanu) opatrzonej podpisem Użytkownika faktury (dla Użytkownika będącego przedsiębiorcą) lub opatrzonego podpisem Użytkownika rachunku (Użytkownik nie będący przedsiębiorcą) poprzez formularz dostępny w panelu administracyjnym Systemu adTukti,

c) w szczególnych wypadkach, adTukti może poprosić Użytkownika o dostarczenie (jednorazowo, przed pierwszym zleceniem wypłaty) w formacie elektronicznym na adres e-mail pomoc@adtukti.pl, opatrzonych podpisem Użytkownika wraz z datą dokonania podpisu oraz dopiskiem „za zgodność z oryginałem”, kserokopii (skanów) następujących dokumentów:

- Użytkownik będący przedsiębiorcą: decyzję o nadaniu numeru NIP, decyzję o nadaniu numeru REGON, odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, oświadczenie, że Użytkownik nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym - w przypadku Użytkowników zwolnionych z VAT,
- Użytkownik nie będący przedsiębiorcą: oświadczenie, że nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

d) po otrzymaniu zlecenia wypłaty, adTukti dokonuje wypłaty środków na konto bankowe lub konto PayPal Użytkownika, w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania zlecenia,

e) czas realizacji zlecenia wypłaty zgromadzonych środków może zostać wydłużony o czas potrzebny na analizę transakcji na koncie Użytkownika.

f) Użytkownik musi według obowiązujących przepisów samodzielnie dokonywać rozliczeń z tytułu podatku dochodowego, należności wobec ZUS oraz innych wymaganych należności związanych z otrzymywaniem wynagrodzenia za udział w Systemie adTukti.

g) adTukti nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewywiązywanie się (niewłaściwe wywiązywanie się) przez Użytkownika z ciążących na nim obowiązków przewidzianych przepisami prawa w tym prawa podatkowego.

6.5. W przypadku kliknięcia przez użytkownika Internetu w reklamę lub produkt w boksie reklamowym adTukti lub Tukti lub kliknięcia w link reklamowy adTukti, nastąpi oznaczenie użytkownika Internetu identyfikatorem Użytkownika w Roli Wydawcy i zapisanie tej informacji w pliku cookie na komputerze użytkownika Internetu. W związku z tym, użytkownik Internetu zostanie przypisany do Użytkownika w roli Wydawcy do czasu wygaśnięcia ważności pliku cookie lub do momentu, kiedy użytkownik Internetu kliknie w reklamę lub produkt w boksie reklamowym adTukti lub Tukti lub kliknie w link reklamowy adTukti z identyfikatorem innego Użytkownika w roli Wydawcy (w takiej sytuacji użytkownik Internetu zostaje automatycznie przypisany do innego Użytkownika w roli Wydawcy). Czas ważności pliku cookie widoczny jest w panelu administracyjnym i może ulegać zmianie.

6.6. Użytkownikowi doliczana jest do stanu konta prowizja, gdy:

a) użytkownik Internetu został przekierowany (Ważne przekierowanie) przez Użytkownika z boksów reklamowych (kliknięcie w reklamę w boksie reklamowym na stronie Użytkownika w roli Wydawcy) adTukti do sklepów lub serwisów internetowych Reklamodawców, wówczas gdy wybrana forma reklamowa należy do Reklamodawcy rozliczającego się w modelu CPC (prowizja CPC dla Wydawcy używającego kodów reklamowe),

b) użytkownik Internetu został przekierowany (Ważne przekierowanie) przez Użytkownika z boksów reklamowych (kliknięcie w reklamę w boksie reklamowym na stronie Użytkownika w roli Wydawcy) lub linków reklamowych adTukti (kliknięcie w link podany przez Użytkownika w roli Wydawcy) do Tukti, wówczas gdy użytkownik Internetu w Tukti wybierze (kliknie) produkt lub reklamę przekierowującą go do sklepu lub serwisu internetowego Reklamodawcy rozliczającego się w modelu CPC (prowizja CPC dla Wydawcy używającego linków reklamowych),

c) użytkownik Internetu odwiedził Tukti wchodząc tam bezpośrednio, tzn. wpisując adres domeny Tukti w przeglądarce internetowej lub wybierając link z listy zapisanych linków w przeglądarce internetowej, posiadając przy tym ważny plik cookie, zawierający informacje o tym, że został pierwotnie przekierowany przez Użytkownika, i wybierał (kliknął) produkt lub reklamę przekierowującą go sklepu lub serwisu internetowego Reklamodawcy rozliczającego się w modelu CPC (prowizja CPC dla Wydawcy oznaczonego wcześniej w plikach cookie),

d) użytkownik Internetu dokonał zakupu produktu w sklepie internetowym Reklamodawcy lub wykonał akcję ustaloną przez Reklamodawcę rozliczającego się w modelu CPS lub CPA/CPL, posiadając przy tym ważny plik cookie, zawierający informacje o tym, że został pierwotnie przekierowany przez Użytkownika, a transakcja została zatwierdzona przez Reklamodawcę (prowizja CPS lub CPA/CPL za przekierowanie Kupującego),

e) Użytkownik dokonał zakupu produktu w sklepie internetowym Reklamodawcy lub wykonał akcję ustaloną przez Reklamodawcę rozliczającego się w modelu CPS lub CPA/CPL, a transakcja została zatwierdzona przez Reklamodawcę (Cashback),

f) zarejestrowano Ważne przekierowanie w modelu CPC do sklepu lub serwisu Reklamodawcy lub Reklamodawca zatwierdził transakcję CPS lub CPA/CPL, przy czym Reklamodawca musi być przypisany do Użytkownika jako Użytkownik przez niego polecony (prowizja za polecenie Reklamodawcy),

g) zarejestrowano Ważne przekierowanie w modelu CPC z kanału reklamowego Wydawcy lub Reklamodawca zatwierdził transakcję CPS lub CPA/CPL, w której brał udział Kupujący przekierowany przez Wydawcę, przy czym Wydawca musi być przypisany do Użytkownika jako Użytkownik przez niego polecony (prowizja za polecenie Wydawcy),

h) adTukti może dodatkowo raz na dobę doliczyć prowizję dla Użytkownika w roli Wydawcy, który aktywnie brał udział w przekierowywaniu użytkowników Internetu do Tukti. Wysokość takiej prowizji jest zmienna i zależy od wewnętrznych ustaleń adTukti (prowizja dla aktywnych Wydawców),

i) Użytkownika polecający Wydawców lub Reklamodawców otrzymuje prowizję dożywotnio przy czym Wydawca lub Reklamodawca musi być przypisany do Użytkownika jako Użytkownik przez niego polecony.

6.7. Użytkownikowi odliczana jest od stanu konta prowizja, gdy:

a) zarejestrowano Ważne przekierowanie w modelu CPC do sklepu lub serwisu Użytkownika w roli Reklamodawcy, jeżeli Użytkownik zdefiniował takie rozliczenie w ustawieniach reklam lub plików produktowych,

b) Użytkownik w roli Reklamodawcy zatwierdził transakcję CPS lub CPA/CPL,

c) Użytkownik w roli Reklamodawcy wybrał dodatkowe płatne usługi w Systemie np. częstsze pobieranie plików produktowych dodatkowe formy wyróżnienia lub promocji reklam i produktów.

6.8. Wysokość prowizji doliczanych lub odliczanych od stanu konta Użytkownika, oblicza się według odpowiedniego procentu wartości opłat brutto dokonywanych przez Użytkowników w roli Reklamodawców. Wysokość prowizji (przyznawanych i pobieranych) widoczna jest w panelu administracyjnym konta Użytkownika przy odpowiednich usługach w strefach Systemu przeznaczonych dla poszczególnych ról Użytkowników.

6.9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż adTukti nie dokonuje żadnych rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dochodu osiąganego przez Użytkownika na podstawie Umowy i nie jest płatnikiem żadnych zaliczek na poczet tego podatku w odniesieniu do osoby Użytkownika. Wszelkich rozliczeń z tytułu swych zobowiązań publicznoprawnych Użytkownik dokonuje samodzielnie. Dotyczy to również składania deklaracji podatkowych.

7. UPRAWNIENIA ADTUKTI, ZMIANY REGULAMINU

7.1. adTukti zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z Użytkownikiem lub zablokowania dostępu do konta w Systemie, do czasu usunięcia przyczyn w przypadku:

a) Stwierdzenia ingerencji przez Użytkownika w którekolwiek z kodów generowanych w systemie adTukti a wstawianych na stronach Wydawców lub Reklamodawców,

b) naruszenia praw osób trzecich lub przepisów powszechnie obowiązujących podczas rejestracji lub w związku z korzystaniem z Systemu,

c) naruszenia praw poprzez nieprzestrzeganie któregokolwiek z postanowień Regulaminu,

d) w przypadku stosowania technik nieuczciwego wyświetlania reklam lub prowadzenia innych działań powodujących fałszowanie statystyk.

7.2. Jeśli Użytkownik nadal korzysta z systemu, po dokonaniu przez adTukti zmian w Regulaminie, oznacza to, że akceptuje nowe warunki Regulaminu. Natomiast w przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik musi powiadomić adTukti o tym fakcie poprzez formularz kontaktowy, skutkuje to rozwiązaniem umowy na takich samych warunkach opisanych w Regulaminie.

7.2. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002r. Nr 144, poz 1204, ze zmianami) Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie w ramach korzystania z Systemu adTukti na adres e-mail podany pierwotnie w formularzu rejestracyjnym Systemu lub następnie aktualizowanym w trakcie korzystania z Systemu, a także na wewnętrzną pocztę w ramach Systemu informacji handlowych od adTukti. Zgoda może zostać wycofana poprzez edycję ustawień konta i wyłączenie powiadomień e-mail.

7.3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Z 2002r. Nr 101 poz.926, z późniejszymi zmianami) Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez adTukti danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz w trakcie korzystania z portalu prowadzonego przez adTukti w celu prawidłowego i pełnego wykonania i funkcjonowania usług świadczonych przez adTukti. Użytkownik wyraża też zgodę na przetwarzanie danych w celach statystycznych i marketingowych. Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do treści danych oraz prawie do ich poprawienia i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przez Użytkownika dobrowolnie. Udostępnione przez Użytkownika dane osobowe będą chronione przez adTukti z zachowaniem najwyższej staranności, a w szczególności nie zostaną bezprawnie przekazane przez adTukti podmiotom trzecim.

7.4. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002r. Nr 144, poz 1024, z późniejszymi zmianami) Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę adTukti danych związanych z aktywnością w portalu prowadzonym przez adTukti Systemie w celach reklamowych, badania rynku oraz badania zachowań i preferencji w ramach Systemu z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w ramach Systemu przez adTukti.

Dodatkowe informacje dotyczące ochrony prywatności zawiera odrębny dokument zatytułowany „Polityka Prywatności”, który został opublikowany na stronach Systemu adTukti.

7.5. adTukti zastrzega sobie prawo do:

a) zamknięcia Systemu w całości, w dowolnym momencie,

b) zmiany Regulaminu w dowolnym momencie, przy czym adTukti nie ma obowiązku ustalania z Użytkownikiem zakresu oraz treści dokonywanych zmian. O zmianach Regulaminu adTukti poinformuje Użytkowników drogą elektroniczną, a zmiany takie wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty wysłania e-maili z informacją o zmianach Regulaminu do Użytkowników przez adTukti,

c) Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie a wszelkie spory Strony rozstrzygać będą w Sądzie właściwym miejscowo przez adTukti.

8. REKLAMACJE

8.1. Wszelkie uwagi i wątpliwości dotyczące usług świadczonych adTukti należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając zgłoszenie na adres pomoc@adtukti.pl.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1.Odpowiedzialność adTukti wobec Użytkownika będącego przedsiębiorcą za niewykonanie / nienależyte wykonanie Umowy jest ograniczona do wysokości poniesionych przez Użytkownika strat, tj. z wyłączeniem utraconych korzyści.

9.2. W przypadku, gdy w związku z wykonaniem obowiązków wynikających z Umowy, na skutek nieprawdziwych lub niepełnych oświadczeń Strony lub w związku z naruszeniem przepisów prawa przez Stronę, zostanie przeciwko drugiej Stronie przez osoby trzecie skierowane jakiekolwiek postępowanie cywilne, egzekucyjne, karne lub administracyjne, Strona, która naruszyła w tym zakresie Umowę, zobowiązuje się udzielić poszkodowanej Stronie na swój koszt wszelkiej pomocy niezbędnej do oddalenia roszczeń lub zarzutów kierowanych przeciwko tej Stronie. Ponadto, w powyższym przypadku odpowiedzialna Strona zobowiązuje się naprawić szkody poniesione przez drugą Stronę w związku z wszczętym przeciwko niej postępowaniem lub w związku ze zgłoszonymi wobec niej roszczeniami lub zarzutami, w tym zaspokoić roszczenia zgłaszane przez osoby trzecie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2018r. i od tej daty zaczyna obowiązywać.